Quản trị nhân sự – tiền lương – HRMS

Phần mềm HRMS: Giúp quản lý từ hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân sự, đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, công tác văn phòng…

Hoạch định

Xây dựng bản mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí: Yêu cầu công việc, KPI, đào tạo, kỹ năng,… Lập kế hoạch nhân sự cho từng vị trí theo tháng, năm.

Tuyển dụng

Quản lý, kiểm duyệt các yêu cầu tuyển dụng. Quản lý kế hoạch tuyển dụng: Yêu cầu, vòng thi, chi phí, kết quả tuyển dụng. Quản lý và sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Hồ sơ nhân sự

Quản lý chi tiết thông tin của mỗi nhân viên và diễn biến theo 34 quá trình: Tiếp nhận, hợp đồng, lương, bảo hiểm, trình độ, đào tạo, kỹ năng,…

Đào tạo

Quản lý các yêu cầu đào tạo. Lập kế hoạch và quản lý các khóa đào tạo. Theo dõi, đánh giá kết quả đào tạo: Chứng chỉ, văn bằng, kỹ năng, cam kết.

Đánh giá

Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá, quy tắc đánh giá cho từng vị trí công việc, lập kế hoạch và thực hiện đánh giá. Hỗ trợ 02 phương pháp đánh giá: Mục tiêu (MBO) và 360 độ.

Chấm công

Thiết lập bảng công với nguồn số liệu linh hoạt. Đa dạng hình thức chấm công thời gian, ký hiệu, sản phẩm. Tích hợp các thiết bị máy chấm công, kiểm soát vào ra.

Bảo hiểm

Khai báo tăng mới bảo hiểm. Quản lý quá trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm, điều chỉnh thông tin. Quản lý các chế độ Bảo hiểm theo luật BHXH Việt Nam.

Văn phòng

Linh hoạt định nghĩa các loại quy trình và tự động hóa các hoạt động theo quy trình. Quản lý cấp phát và quá trình sử dụng trang thiết bị.

Dịch vụ (ESS)

Nhân viên khai thác các dịch vụ thông tin: Phiếu công, phiếu lương, quỹ phép, hợp đồng, diễn biến lương, bảo hiểm. Đăng ký nghỉ, đăng ký tham gia đào tạo,…

Báo cáo

Báo cáo đa dạng, phong phú từ biểu đồ, thống kê đến chi tiết. Các báo cáo được tổ chức khoa học giúp dễ ràng truy xuất và khai thác